PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập

  

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Số: ….. /KH-THCSCĐ

                    Cẩm Điền, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Năm học 2019 – 2020


      Căn cứ Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động nhà trường; 

     Căn cứ vào Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

    Thực hiện Công văn số 29/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng về việc triển khai thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDĐT đối với Cơ sở giáo dục;

     Trường THCS Cẩm Điền xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện  quy chế công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu thực hiện công khai

     Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác;

    Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ  đó xây dựng một tập thể dân chủ, đoàn kết;

     Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong từng năm học;

     Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn;

    Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học;

     Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật;

    Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tập trung dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. Nội dung thực hiện ba công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực  tế.

a) Cam kết chất lượng giáo dục:

     Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Biểu mẫu số 09).

b) Chất lượng giáo dục thực tế:

     Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh  dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi  đỗ vào lớp 10 THPT,….(Biểu mẫu số 10).

c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:

     Kế hoạch xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d) Kiểm định nhà trường:

    Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

a) Cơ sở vật chất:

    Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Biểu số 11).

    b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

      Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo,…(Biểu số 12).

    3. Công khai thu chi tài chính

      a) Thực hiện theo quy định tại điểm a, c, d, đ của Khoản 3 Điều 4 của Quy chế.

     b) Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học; công khai các khoản chi theo từng năm học (các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài.

      c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

III. Hình thức và thời điểm công khai

1. Hình thức

    -  Công khai trên website của nhà trường;

    -  Niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường;

    -  Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.

2. Thời điểm công khai

     Công khai định kỳ hằng tháng, hằng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

IV. Thực hiện 4 kiểm tra

     - Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát về việc tuyển dụng giáo viên, mua sắm, sửa chữa CSVC, chi chế độ cho CB,GV,NV và học sinh; chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và các khoản phụ cấp (nếu có);

     - Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm học.

V. Tổ chức thực hiện

       - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý;

       - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp;

       - Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường:

       + Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

       + Đưa lên website của nhà trường.

        VI. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.

       1. Ông Trần Xuân Trai (Hiệu trưởng-Trưởng ban): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và Kế hoạch thực hiện “3 công khai” của trường đến tất cả toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường, PHHS.

       2. Ông Đào Hữu Biên (Phó hiệu trưởng-Phó trưởng ban trực): Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 09, 10, 11, 12 và điều hành kê khai báo cáo; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

      3. Bà Lê Quỳnh Yến (Chủ tịch CĐCS) và bà Lê Thị Hiền (Trưởng ban TTND): Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông qua trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội qui, Qui chế làm việc của nhà trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân công lao động; Qui chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

        4. Bà Vũ Thị Lương (Thư ký HĐSP): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT và ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Qui chế công khai

         5. Nhóm công tác gồm: Nguyễn Văn Đức (nhóm trưởng), Phạm Thị Duyên chịu trách nhiệm kê khai các biểu mẫu liên quan đến chất lượng giáo dục.

         6. Báo cáo thu, chi tài chính: Lại Hồng Lan (kế toán), Vũ Thị Lương (Văn thư - Thủ quỹ).

         Trên đây là kế hoạch thực hiện “3 công khai”: (1) chất lượng giáo dục; (2) điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; (3) thu chi tài chính năm học 2019- 2020 và cho những năm học tiếp theo của Trường THCS Cẩm Điền. Đề nghị các bộ phận, các tổ chức đoàn thể và các cá nhân nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:  

- Phòng GDĐT Phú Giáo;

- BGH;

- TTVP, TTCM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Trần Xuân Trai


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 54 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế dân chủ và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 3 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế hoạt động nội bộ nhà trường năm học 2019 - 2020, đã thông qua Hội nghị CBCC,VC nhà trường ngày 03/10/2019. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 42 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường Trung học cơ sở Cẩm Điền tổ chức Hội nghi cán bộ, công chức viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 32 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều nay ngày 03 tháng 10 năm 2020, trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Hội nghị Công chức viên chức năm học 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 47 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 24/9/2019 Liên đội trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 4 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. Đến dự với buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo UBND xã Cẩm Điền, BCH Hội Cha mẹ học sinh, các ... Cập nhật lúc : 21 giờ 51 phút - Ngày 2 tháng 6 năm 2019
Xem chi tiết
Người Việt Nam thường gọi nơi chôn nhau cắt rốn và sinh thành của mình bằng nhiều từ rất tượng hình như: Quê hương, Quê cha, Đất mẹ, Non-Sông, Đất-Nước, Dân tộc, Quốc gia... Đó là gò đất, mả ... Cập nhật lúc : 21 giờ 28 phút - Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Sáng nay ngày 20 tháng 11 năm 2018, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 46 phút - Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Vật Lí là nghành khoa học đã phát tiển với nhiều lĩnh vực như cơ học, nhiệt học, quang học và dẫn đến sự hình thành nền đại côngg nghiệp rất đồ sộ. Nhưng xét về bản chất, vật lí còn ở mức ph ... Cập nhật lúc : 21 giờ 14 phút - Ngày 11 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Quy định về nền nếp chuyên môn năm học 2018 - 2019
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ
Danh mục thiết bị tối thiểu
Quy định sử dụng Sổ điểm điện tử trong nhà trường
Kế hoạch tổ chức Hội thảo tổ chuyên môn
Bìa SKKN mẫu 1,2,3,4
Hướng dẫn nội dung viết tham luận về "công tác chủ nhiệm lớp" chuẩn bị cho Hội thảo cấp trường
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2012-2013
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2012 - 2013
Phân công chuyên môn (áp dụng từ ngày 20/8/2012)
THỜI KHOÁ BIỂU
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
Phiếu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, 2012.
Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên.
Hướng dẫn tổ chức rèn kỹ năng sống.
12