PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN 

Số:  08/QĐ – THCSCĐ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Cẩm Điền, ngày 19 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

 V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN

    Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trong cơ quan hành chính Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập;

    Căn cứ Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động nhà trường;

    Căn cứ vào Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

    Căn cứ vào Kế hoạch số 29/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cẩm Giàng về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2019 – 2020;

     Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ của trường THCS Cẩm Điền năm học 2019 - 2020.

    Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.                                                                                        

      Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT (theo dõi);

- Như Điều 3(thực hiện);                                                                                            Trần Xuân Trai

- Lưu VT.                                                                               

                                                                                         

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN

Số: 06./QĐ – THCSCĐ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Cẩm Điền, ngày 19 tháng 9 năm 2019

   QUY CHẾ

                                                 Thực hiện dân chủ trong hoạt động  nhà trường                                                

(Ban hành kèm theo Quyết định  số:08/QĐ-THCSCĐ ngày 19/9 /2019

của Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Điền)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường

   1. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

   2. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

   3. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

           Điều 2. Yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị

   1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu nhà trường và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của nhà trường.

   2. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

CHƯƠNG II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ ĐƠN VỊ

        Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ VÀ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

          Điều 3. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

   1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của Nhà trường; trong quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức.

   2. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của  đơn vị. Cuối năm, người đứng đầu  đơn vị phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của đơn vị tại hội nghị cán bộ, viên.

   3. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, viên chức. Khi cán bộ, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.

   4. Thông báo công khai để cán bộ, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 5 quy chế này.

   5. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của  đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

   6. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để  tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong  đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   7. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong  đơn vị quy định tại Điều 5, Điều 7 của quy chế này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

   8. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân trường học; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

   9. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

          Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức

   1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của  đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

   2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và trước người đứng đầu trong đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi thi hành công vụ, cán bộ, viên chức được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

   3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

   4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của nhà trường khi được yêu cầu.

   5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của nhà trường. 

           Mục 2: NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỂ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BIẾT

           Điều 5. Những việc phải công khai

   1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.

  2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của  nhà trường.

  3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của  đơn vị; tài sản, trang thiết bị của  đơn vị; kết quả kiểm toán.

   4. Hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại viên chức; khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà trường.

   5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong  đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

  6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

  7. Các nội quy, quy chế của nhà trường.

   8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu nhà trường đưa ra lấy ý kiến cán bộ, viên chức quy định tại Điều 7 của quy chế này.

   9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của nhà trường.

        Điều 6. Hình thức và thời gian công khai

   1. Hình thức công khai

  Căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, các  đơn vị áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

   a) Niêm yết tại nhà trường;

  b) Thông báo tại hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường đầu năm học;

   c) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, viên chức;

   d) Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của nhà trường và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, viên chức làm việc trong các bộ phận đó;

   đ) Thông báo bằng văn bản đến cấp ủy trực tiếp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở;

   e) Đăng trên trang thông tin nội bộ của nhà trường.

   2. Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của  đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của nhà trường thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

         Mục 3: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU  ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH

         Điều 7. Những việc cán bộ, viên chức tham gia ý kiến

   1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.

   2. Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường.

   3. Tổ chức phong trào thi đua của nhà trường.

   4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường.

   5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

   6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, viên chức.

   7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức.

   8. Các nội quy, quy chế của nhà trường.

         Điều 8. Hình thức tham gia ý kiến

    Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, các bộ phận áp dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:

   1. Cán bộ, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến thông qua người đại diện với người đứng đầu nhà trường.

   2. Thông qua hội nghị cán bộ, viên chức của nhà trường.

   3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, viên chức tham gia ý kiến.

       Mục 4: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

       Điều 9. Những việc cán bộ, viên chức giám sát, kiểm tra

   1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của  nhà trường.

   2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường.

   3. Thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường.

   4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức trong nhà trường.

   5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

         Điều 10. Hình thức giám sát, kiểm tra

          Đơn vị tổ chức để cán bộ, viên chức giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:

   1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

    2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ.

    3. Thông qua hội nghị cán bộ, viên chức.

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CÔNG DÂN,  ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

          Điều 11. Trách nhiệm của người đứng đầu  đơn vị

     1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại nơi làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của  đơn vị để công dân, tổ chức (sau đây gọi chung là công dân, tổ chức) biết các nội dung sau:

a) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;

b) Thủ tục hành chính giải quyết công việc;

c) Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;

d) Phí, lệ phí theo quy định;

đ) Thời gian giải quyết từng loại công việc.

    2. Chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

   3. Chỉ đạo việc bố trí tổ chức hòm thư góp ý; chỉ đạo người phụ trách công tác chuyên môn của đơn vị cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề xuất giải quyết các ý kiến góp ý được gửi đến, báo cáo người đứng đầu đơn vị để đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

    4. Cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời.

          Điều 12. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức

    1. Chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trường; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật thông tin về người tố cáo theo quy định của pháp luật.

    2. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ, viên chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết và hướng dẫn công dân, tổ chức đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Cán bộ, viên chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

    3. Công việc của công dân, tổ chức phải được cán bộ, viên chức nghiên cứu xử lý và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của  đơn vị.

    4. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, viên chức có trách nhiệm báo cáo người phụ trách trực tiếp và kịp thời thông báo cho công dân, tổ chức biết.

         Điều 13. Quan hệ giữa người đứng đầu  đơn vị với cơ quan cấp trên

    1. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

    2. Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

    3. Tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với hoạt động của cơ quan cấp trên; có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên yêu cầu.

     4. Báo cáo cơ quan cấp trên tình hình công tác của đơn vị mình theo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đơn vị cấp trên. Nội dung báo cáo lên  đơn vị cấp trên phải khách quan, trung thực.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm.

      Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.

      Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong qui chế này phù hợp thực tế của nhà trường.        

  Nơi nhận                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Các tổ CM, VP, CTCĐ;

- Lưu VT;                                                                                                                   Trần Xuân Trai                      

                   

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN

Số:  …./KH-THCSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Cẩm Điền , ngày 19 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế dân chủ trường THCS Cẩm Điền

Năm học 2019 - 2020

 

            Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động co quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động nhà trường;

            Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ vào kế hoạch số 29/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện dân chủ cơ sở năm học 2019-2020;

Căn cứ vào quy chế về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2019 - 2020.

Trường THCS Cẩm Điền xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

            1. Mục đích:

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiến pháp, Pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà và sách nhiễu.

Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng  trong nhà trường được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

            II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

            1. Công tác chỉ đạo, triển khai:

          Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện Quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, trong đó tập trung trọng tâm vào việc thực hiện một số văn bản sau:

+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

+ Quyết Định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường.

+ Quy chế chi tiêu nội bộ của trường THCS Cẩm Điền (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THCSCĐ ngày 25/9/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Điền).

+ Quyết Định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đạo đức nhà giáo.

+ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo).

2. Công tác tuyên truyền:

Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp cơ quan, họp Chi bộ Đảng, học Nghị quyết. Tuyên truyền qua Website riêng của nhà trường.

Hình thức tuyên truyền:

+ Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, Hội thảo, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt tổ.

+ Thông qua chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường ca ngợi những điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp trong quy định thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. 

+ Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin điện tử và các bảng tin nội bộ (Kết quả đánh giá, bình xét thi đua; kết quả học tập; thông tin tuyển dụng; thông tin tuyển sinh…).

+ Đăng tải trên Website của trường nội dung thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi và thực hiện.

         Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ:

+ Quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường về Chỉ thị số 30/CT-TƯ ngày 18 tháng 2 năm 1998 cuả BCH TW (Khoá VIII); Nghị định 04/2015/CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện dân chủ. 

    + Kết hợp thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về xây dựng Đảng.

3. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm học 2019 - 2020:

+ Thực hiện việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong nhà trường theo đúng quy định tại điều 11, Nghị Định 04/2015/NĐ-CP.

+ Căn cứ hướng dẫn Liên tịch giữa Phòng Giáo dục & Đào tạo và Liên Đoàn lao động huyện để tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng của nhà trường năm học 2019 - 2020.

+ Trên cơ sở ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và lao động tại Hội nghị, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định giữa Nhà trường với Công đoàn và các Tổ chức đoàn thể cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các Quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong nhà trường (công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng; nâng lương, chi tiêu trong nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện văn hóa công sở......).

4. Tổ chức xin ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường:

Cụ thể hóa Quy chế dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, quy chế chuyên môn, quy chế quản lý tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bầu Ban thanh tra nhân dân, từng bước đưa hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của chính phủ. Thực hiện vào các cuộc họp Cán bộ quản lý hàng tháng, để phổ biến, bàn bạc, thảo luận và triển khai các hoạt động của nhà trường. Đầu năm học có hướng dẫn cụ thể đến từng Ban ngành, tổ trong đơn vị về việc phân công lao động để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và từng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

5. Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị:

Kết quả thực hiện QCDC đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng. Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa cá nhân với cá nhân và giữa các tổ, các ban ngành trong  nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.

6. Củng cố, duy trì các cuộc đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng:

Trong năm học cần nắm rõ tình hình thực tế, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng về đời sống, sinh hoạt… Từ đó có những giải pháp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại để cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng có đủ điều kiện thuận lợi để công tác, bồi dưỡng và rèn luyện.

8. Công khai chiến lược phát triển của nhà trường:

Công tác tài chính, công tác tuyển dụng, công tác sử dụng nhân sự: Điều động, bổ nhiệm cán bộ; điều động, luân chuyển công chức, viên chức.

9. Tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm:

Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch những năm tiếp theo.

10. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở tai đơn vị:

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm Quy chế chuyên môn, những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng cũng như của học sinh.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ:

TT

Nội dung thực hiện

Thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

  XD kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2019 - 2020.

 

BGH

 

T9/2019

 

2

   Tuyên truyền việc thực hiện QCDC trong HĐ của đơn vị.

 

BCU&BGH

Thường xuyên

 

3

   Công khai kế hoạch tài chính năm học 2019 - 2020 của nhà trường.

 

 

BGH

 

T10/2019

 

4

  Đối thoại với GV,NV trong đơn vị lần 1.

 

 

BGH&BCHCĐ

 

T10/2019

 

5

 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo sơ kết).

 

BGH

 

T1/2020

 

6

  Đối thoại với GV,NV trong đơn vị lần 2.

 

BGH&BCHCĐ

 

T5/2020

 

7

   Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị.

BGH, BCHCĐ, BTTND, các thành viên của HĐT

 

T5,6/2019

 

8

   Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn năm học 2019-2020 (Báo cáo tổng kết)

 

BGH&BCHCĐ

 

T7/2020

 

9

   Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ phụ trách cho CB,GV,NV trong đơn vị.

 

BGH

 

T7,8/2020

 

10

   Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019 - 2020

 

BGH&BCHCĐ

 

T9,10/2019

 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nhà trường phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo đúng kế hoạch.

2. Hội đồng trường, Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

3. Ban Chi Ủy, Ban giám hiệu nhà trường triển khai tốt công tác tuyên truyền và đưa tin về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Giao cho bộ phận văn phòng theo dõi, đôn đốc các các tập thể và cá nhân thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh về Hội đồng trường và Ban thanh tra nhân dân để trình Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./.

Nơi nhân:

- CB,GV, NV trường (để t/h);

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

     Trần Xuân Trai

 

                                                                                  


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 54 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế dân chủ và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 3 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế hoạt động nội bộ nhà trường năm học 2019 - 2020, đã thông qua Hội nghị CBCC,VC nhà trường ngày 03/10/2019. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 42 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường Trung học cơ sở Cẩm Điền tổ chức Hội nghi cán bộ, công chức viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 32 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều nay ngày 03 tháng 10 năm 2020, trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Hội nghị Công chức viên chức năm học 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 47 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 24/9/2019 Liên đội trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 4 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. Đến dự với buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo UBND xã Cẩm Điền, BCH Hội Cha mẹ học sinh, các ... Cập nhật lúc : 21 giờ 51 phút - Ngày 2 tháng 6 năm 2019
Xem chi tiết
Người Việt Nam thường gọi nơi chôn nhau cắt rốn và sinh thành của mình bằng nhiều từ rất tượng hình như: Quê hương, Quê cha, Đất mẹ, Non-Sông, Đất-Nước, Dân tộc, Quốc gia... Đó là gò đất, mả ... Cập nhật lúc : 21 giờ 28 phút - Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Sáng nay ngày 20 tháng 11 năm 2018, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 46 phút - Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Vật Lí là nghành khoa học đã phát tiển với nhiều lĩnh vực như cơ học, nhiệt học, quang học và dẫn đến sự hình thành nền đại côngg nghiệp rất đồ sộ. Nhưng xét về bản chất, vật lí còn ở mức ph ... Cập nhật lúc : 21 giờ 14 phút - Ngày 11 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Quy định về nền nếp chuyên môn năm học 2018 - 2019
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ
Danh mục thiết bị tối thiểu
Quy định sử dụng Sổ điểm điện tử trong nhà trường
Kế hoạch tổ chức Hội thảo tổ chuyên môn
Bìa SKKN mẫu 1,2,3,4
Hướng dẫn nội dung viết tham luận về "công tác chủ nhiệm lớp" chuẩn bị cho Hội thảo cấp trường
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2012-2013
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2012 - 2013
Phân công chuyên môn (áp dụng từ ngày 20/8/2012)
THỜI KHOÁ BIỂU
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
Phiếu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, 2012.
Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên.
Hướng dẫn tổ chức rèn kỹ năng sống.
12