PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập

 UBND HUYỆN CẨM GIÀNG                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số: 05/QCHĐ-THCSCĐ                                                 Cẩm Điền, ngày 25 tháng 9 năm 2019

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2019 - 2020

        Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Căn cứ chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 - 2020;

        Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường THCS Cẩm Điền xây dựng Quy chế hoạt động nhà trường năm học 2019-2020 như sau:

          CHƯƠNG I

                            VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG


        Điều 1. Vị trí, chức năng:

       1. Trường THCS Cẩm Điền là đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng; làm nhiệm vụ tổ chức giảng dạy và học tập, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông cho đối tượng học sinh bậc THCS  theo độ tuổi đã quy định  trên địa bàn xã Cẩm Điền

       2.Tổ chức và hoạt động của nhà trường được thực hiện theo Điều lệ trường phổ thông cơ sở ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT.

       Điều 2. Nhiệm vụ:

      1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành;

      2. Tiếp nhận học sinh, vận động học sinh bỏ học ra lớp, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trong phạm vi toàn xã theo quy định của Chính phủ;

      3. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh;

      4. Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

      5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực giáo dục, phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

       6. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trong phạm vi cộng đồng;

       7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

       8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan và các cấp có thẩm quyền.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

       Điều 3: Về đội ngũ:

       Tổng số  CB-GV-NV: 19

       Trong đó:

       + Ban giám hiệu: 02

       + Giáo viên: 14

       + Nhân viên: 03  

       Điều 4: Biên chế các tổ chức trong nhà trường:

      Nhà trường biên chế thành 02 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng, bao gồm:

      1. Tổ KHTN:                                         Tổng số 09 giáo viên.

      2. Tổ KHXH:                                         Tổng số  7 giáo viên.

      3. Tổ Văn phòng:                                 Tổng số  3 CB, NV.

CHƯƠNG III

 TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

        Điều 5: Ban giám hiệu.

        Nhà trường có 1 Hiệu trưởng và 1 Phó hiệu trưởng.

        Ban Giám hiệu nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt các việc sau:

       - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí nhà trường. Phát huy vai trò của từng cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, với địa phương sở tại trong tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường.

     - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, kỳ học, hoạt động từng tháng của đơn vị để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học theo quy định  của cấp trên. Thường xuyên đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường; định kỳ đánh giá kết quả vào cuối học kỳ I và cuối năm học.

- Xây dựng các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ năm học.

       - Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện thiếu dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu giếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và các biểu hiện không dân chủ khác.

       - Thực hiện tốt công tác công khai trong đơn vị: Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên, công khai tài chính, công khai các chế độ, chính sách, công khai việc đánh giá cán bộ công chức hàng năm.

      - Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp đúng đắn trên tinh thần xây dựng của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể về các vấn đề trong hoạt động của nhà trường như: Việc phân công, phân nhiệm, kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch giảng dạy, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác thi đua, việc tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất.

      - Kịp thời giải quyết thỏa đáng các thắc mắc, khiếu nại; công khai kết quả giải quyết trong đơn vị.       

       1, Hiệu trưởng: Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về tất cả các mặt hoạt động của nhà trường.

       2, Phó hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:

       - Xây dựng kế hoạch chuyên môn: Kế hoạch dạy và học; kế hoạch dạy hướng nghiệp; kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh; kế hoạch kiểm tra chuyên môn; kế hoạch tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm và các kế hoạch khác về hoạt động chuyên môn.

       - Tổ chức, quản lý, điều hành công tác dạy và học: Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.

       - Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác cho tất cả giáo viên.

       - Phụ trách, theo dõi, đánh giá các tổ chuyên môn:

       - Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của HS.

       - Theo dõi công tác thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

       - Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

       - Sắp xếp để hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên từ 2 đến 3 tiết.

       - Cập nhật tình hình hàng ngày vào sổ trực ban BGH.

       - Chịu trách nhiệm về nội dung mục chuyên môn trên Website của nhà trường.

       - Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lao động, hướng nghiệp.

       - Phụ trách công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trong phạm vi được Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của xã phân công.    

       Điều 6:  Chủ tịch công đoàn

       Chủ tịch công đoàn: Có những nhiệm vụ như sau:

       - Lãnh đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn theo Điều lệ công đoàn.

       - Là phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng. Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá xếp loại thi đua của đơn vị.

       - Chủ động, phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học.

       -  Có tinh thần tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện các cuộc vận động lớn do Bộ, ngành, nhà trường phát động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

         Điều 7:  Tổ trưởng chuyên môn

        - Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       - Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch công tác tuần và nội dung chỉ đạo của BGH.
       - Kiểm tra và ký vào kế hoạch giảng dạy, giáo án của giáo viên vào cuộc họp tổ, nhóm chuyên môn hàng tuần.

        - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

        - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và cùng tổ phó dự giờ mỗi giáo viên trong tổ 2 tiết/năm.

       - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.

        Điều 8:  Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTPHCM:

       - Tổ chức chào cờ đầu tuần, điều hành các hoạt động của Đội TNTPHCM.

       - Phối hợp với Hội đồng chủ nhiệm tổ chức, quản lý, giáo dục häc sinh - Đặc biệt các trường hợp HS cá biệt.

      - Tổ chức quản lý, lên kế hoạch thi đua trong HS theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng §ội Huyện và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết báo cáo BGH kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.

       - Phối hợp với giáo viên trực ban theo dõi tình hình tham gia truy bài 15 phút đầu giờ của học sinh.

       - Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội. 

          Điều 9: Giáo viên

         a. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

         a.1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành (Các tiết cần thiết sử dụng thí nghiệm - thực hành, giáo viên cần đăng ký trước với cán bộ thiết bị thời gian ít nhất là 1 ngày để có sự chuẩn bị chu đáo); kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); Vào điểm trong phần mềm quản lý điểm điểm theo quy định, ghi học bạ đầy đủ, chính xác.

         Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm hành vi tuỳ tiện bỏ giờ; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện định mức dạy 19 tiết/ tuần.

        a.2. Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục.      

        a.3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

        a.4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu và tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối sử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

        a.5. Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh, đoàn thể.

        a.6. Tham gia công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.

        a.7. Phải có hành vi, ứng xủ mẫu mực có tác dụng giáo dục cảm hoá học sinh. Trang phục theo quy định khi đến trường.

        a.8. Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của 02 lần hội giảng hoặc thao giảng và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp/năm.

       b. Giáo viên chủ nhiệm:

        b.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh. Là thành viên của Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh.

        b.2. Liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HS thông qua sổ liên lạc sau mỗi tháng, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và BGH biết, chủ động phối hợp với TPT đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

         b.3. Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiêm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.

        b.4. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.

       b.5. Mỗi tuần có ít nhất là 2 lần cùng sinh hoạt 15 phút đầu giờ với học sinh của lớp.

        Điều 10 : Nhân viên.

        Là nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức, viên chức và theo văn bản hợp đồng làm việc đã thoả thuận.

        1. Nhân viên Kế toán:

       - Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán.

      - Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

       - Thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất.

       - Vào ngày 30 hàng tháng phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động thu, chi của các loại quỹ cho Hiệu trưởng.

      - Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

      - Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 7 hàng tuần.

      2. Nhân viên Văn thư:

      - Thường xuyên kiểm tra, cập nhật sĩ số HS hàng tuần; Ngày 29 hàng tháng báo cáo danh sách học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến cho Hiệu trưởng.

      - Quản lý hồ sơ học sinh, sổ ghi đầu bài và các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.

      - Tiếp nhận, xử lý, chuyển công văn; Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ một cách có khoa học.

      - Quản lý tốt con dấu của nhà trường, đóng dấu kịp thời các văn bản; Bảo đảm đúng nguyên tắc, có hiệu quả trong việc sử dụng con dấu.

      - Có ý thức tham mưu với Hiệu trưởng về công tác văn thư – lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hoạt động giáo dục của nhà trường.

      - Chấp hành các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

      - Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.

      - Sắp xếp gọn gàng, ngăn lắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

      - Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày vào thứ 6, ngày nghỉ phải bàn giao con dấu cho hiệu trưởng.

      3. Nhân viên phụ trách thiết bị:

      Nhà trường có giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác thiết bị, đồ dùng dạy học, có nhiệm vụ cụ thể như sau:

       - Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản, trang thiết bị trong phòng đồ dùng dạy học dùng chung.

       - Cập nhật các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH và tình hình hoạt động của các phòng học bô môn và phòng đồ dùng chung theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

       - Có kế hoạch chuẩn bị ĐDDH để cho mượn theo yêu cầu của giáo viên bộ môn, kết hợp với giáo viên tin học phục vụ tốt các tiết hội giảng, hội thi.

       - Phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, mua sắm bổ sung các thiết bị, ĐDDH trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học.

       - Bảo quản, lau chùi, tu bổ thiết bị. Chống các hiện tượng làm mất, hư hỏng thiết bị, đồ dùng dạy học.

       - Sắp xếp đồ dùng dạy học và các vật dụng trong phòng thiết bị theo bộ môn, có khoa học sao cho dễ lấy, dễ tìm. Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

       - Thực hiện thống kê báo cáo việc tình hình sử dụng thiết bị dạy học hàng tháng, học kỳ.

       - Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

       - Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

      4. Nhân viên thư viện:

       - Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

       - Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định đối với cán bộ thư viện.

       - Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

       - Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.

       - Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường trong thư viện, phòng đọc.

       - Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt công việc được giao.

       - Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 7 hàng tuần.    

       5. Nhân viên Bảo vệ:

        Nhà trường có 1 nhân viên bảo vệ (Hợp đồng theo NĐ số 68/NĐ-CP của Chính phủ).

     - Thời gian làm việc: trực 24/24 giờ/ngày, kể cả ngày chủ nhật.

       * Nhiệm vụ chung:      

       - Bảo vệ an toàn các loại tài sản nhà trường, góp phần sử dụng đúng mục đích,

có hiệu quả các loại tài sản.

       - Mở và đóng cửa các phòng học, địa điểm làm việc theo kế hoạch công tác của nhà trường.

       - Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.

       - Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự ở khu vực trường trong giờ chính khoá và ngoại khoá.

       - Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình.

       - Kịp thời liên hệ, phối hợp với các cơ quan công an địa phương, giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự trước cổng trường.

       - Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.

                                                            CHƯƠNG IV: NỀ NẾP LÀM VIỆC

      Điều 11: Giờ giấc làm việc

      1. Thời gian hoạt động của nhà trường:

      + Buổi sáng:  Từ 6h45’ đến 11h30’.

      + Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

      2. Thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên hành chính:

      - Cán bộ và nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động). Những nhân viên hợp đồng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo những yêu cầu do thủ trưởng đơn vị quy định trong hợp đồng lao động.

      - Những cán bộ quản lý đúng ngày trực theo dõi hoạt động nhà trường phải có mặt từ đầu giờ cho đến cuối giờ hoạt động của nhà trường.

      3. Thời gian làm việc của giáo viên ( bao gồm GVBM, GVCN lớp) :

      - Bắt buộc giáo viên trực ban phải có mặt tại trường trước giờ vào lớp ít nhất 15 phút, GVCN ít nhất 2 lần/tuần có mặt tại lớp chủ nhiệm trước giờ vào lớp ít nhất 15 phút, chịu trách nhiệm giám sát sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp chủ nhiệm và đội cờ đỏ.

     - Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi học thì có thể không phải lên đầu

giờ nhưng phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã được các tổ chức thông báo, triển khai như: dạy thay, hội họp, ....

       Điều 12: Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo.

       1. Chế độ hội họp.

      - Họp hội đồng trường: tối thiểu 2 lần/năm (vào sau khi tổng kết học kỳ 1 và sau tổng kết năm học), thời gian họp vào giờ hành chính, mỗi buổi không quá 3 tiếng.

     - Họp hội đồng giáo dục nhà trường: 1 lần/tháng, họp vào giờ hành chính, mỗi lần không quá 2 tiếng (có thể thay thế họp bằng hình thức thông báo trên bảng thông báo).

     - Họp giao ban: (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng họp với các tổ chức đoàn thể, TTCM) 2 tuần 1 lần vào sáng thứ hai, mỗi lần không quá 1 tiếng.

      - Họp tổ chủ nhiệm: tối thiểu 2 tháng 1 lần, thời gian họp không quá 1 tiếng, họp vào giờ hành chính.

     - Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn: 2 lần/tháng, họp theo lịch của nhà trường, mỗi buổi họp không quá 2 tiếng. Trong buổi họp tổ có thể kết hợp họp nhóm chuyên môn sau buổi họp tổ.

     - Họp đoàn thể: tối thiểu 1 lần /tháng, mỗi buổi họp không quá 2 tiếng (có thể họp ngoài giờ hành chính).

      2. Chế độ báo cáo:

     - Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

     - Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian.

     - Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.   

      2. Việc  thông báo:

      - Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng thông báo; Thông báo trên phương tiện phát thanh; Thông báo trên trang Website; Thông báo bằng văn bản trực tiếp với từng cá nhân.

      - Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi danh tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: BGH, Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, ...

      Điều 13: Kỷ luật lao động

      - Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình với tổ trưởng chuyên môn để xin phép trước khi nghỉ.

      - Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý.

      - Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đến việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định).

      - CB, GV, NV khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, có sổ ghi chép, không mất trật tự, không làm việc riêng, muốn phát biểu phải có tổ chức, chống các biểu hiện tự do vô kỷ luật.   

      - Giáo viên vào điểm trên phần mềm quản lý điểm điện tử ngay sau khi có kết quả kiểm tra. Giáo viên vào điểm trong phần mềm quản lý điểm mà có từ 5 lỗi

sửa điểm trở lên/môn/1 trang thì bị phê bình, kiểm điểm tùy theo số lỗi sửa điểm.         

     Điều 14: Trang phục của giáo viên.

      - Trang phục của giáo viên thực hiện theo đúng điều lệ trường THCS, THPT tuy nhiên giáo viên nữ có thể được sử dụng áo vét trong những ngày thường (đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, có tính sư phạm) trên lớp.

     - Trang phục của nhân viên: đảm bảo tính mỹ quan, phù hợp với công việc.

     - Trang phục ngày lễ: Thực hiện theo quy định đã ban hành.

      Điều 15: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV-NV

      - Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.

     - Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón PHHS, HS và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, nói năng thiếu tôn trọng.

      Điều 16: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

      - CBVC,NV phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống dịch bệnh. Thầy cô giáo không được sử dụng điện thoại di động, không được hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp và khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

      - Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, của ngành Giáo dục và của các tổ chức đoàn thể xã hội.

      Điều 17: Quy định về việc sử dụng tài sản công .

       - Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công.

      - Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN             

        Điều 18: Thực hiện quy chế 

        Quy chế này đã được hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 – 2020 thông qua, được niêm yết tại phòng hội đồng và đưa lên trang Website của trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức.

        Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị viên chức đầu năm học quyết định.

Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 - PGD-ĐT ( Để b/c)

 - BCH CĐCS ( để thực hiện)

 - Đăng tải trên Wesite                                                                                                    Trần Xuân Trai

 - Lưu VT.                                                                                                                


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 54 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế dân chủ và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 3 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế hoạt động nội bộ nhà trường năm học 2019 - 2020, đã thông qua Hội nghị CBCC,VC nhà trường ngày 03/10/2019. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 42 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường Trung học cơ sở Cẩm Điền tổ chức Hội nghi cán bộ, công chức viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 32 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều nay ngày 03 tháng 10 năm 2020, trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Hội nghị Công chức viên chức năm học 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 47 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 24/9/2019 Liên đội trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 4 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. Đến dự với buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo UBND xã Cẩm Điền, BCH Hội Cha mẹ học sinh, các ... Cập nhật lúc : 21 giờ 51 phút - Ngày 2 tháng 6 năm 2019
Xem chi tiết
Người Việt Nam thường gọi nơi chôn nhau cắt rốn và sinh thành của mình bằng nhiều từ rất tượng hình như: Quê hương, Quê cha, Đất mẹ, Non-Sông, Đất-Nước, Dân tộc, Quốc gia... Đó là gò đất, mả ... Cập nhật lúc : 21 giờ 28 phút - Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Sáng nay ngày 20 tháng 11 năm 2018, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 46 phút - Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Vật Lí là nghành khoa học đã phát tiển với nhiều lĩnh vực như cơ học, nhiệt học, quang học và dẫn đến sự hình thành nền đại côngg nghiệp rất đồ sộ. Nhưng xét về bản chất, vật lí còn ở mức ph ... Cập nhật lúc : 21 giờ 14 phút - Ngày 11 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Quy định về nền nếp chuyên môn năm học 2018 - 2019
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ
Danh mục thiết bị tối thiểu
Quy định sử dụng Sổ điểm điện tử trong nhà trường
Kế hoạch tổ chức Hội thảo tổ chuyên môn
Bìa SKKN mẫu 1,2,3,4
Hướng dẫn nội dung viết tham luận về "công tác chủ nhiệm lớp" chuẩn bị cho Hội thảo cấp trường
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2012-2013
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2012 - 2013
Phân công chuyên môn (áp dụng từ ngày 20/8/2012)
THỜI KHOÁ BIỂU
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
Phiếu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, 2012.
Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên.
Hướng dẫn tổ chức rèn kỹ năng sống.
12